Jak uczymy


Strona Główna / Jak uczymy

Informacje o kursach


Jak organizujemy naukę w naszej szkole

 • Prowadzimy kursy języka angielskiego  na wszystkich poziomach zaawansowania, co stwarza możliwość kontynuacji nauki od podstaw aż do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Cambridge.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu:

 • Dzieci młodsze (zerówka, I i II klasa SP) uczą się dwa razy w tygodniu po 45 minut (roczny kurs to 60 spotkań po 45 min.)
 • Uczniowie od III klasy SP oraz młodzież  uczą się  dwa razy w tygodniu po 90 minut (roczny kurs to 60 spotkań po 90 min.)
 • Rok szkolny rozpoczyna się 1 października i trwa do połowy czerwca.
image

Metody nauczania


Gwarantujemy sukces w nauce

 • Szczególną uwagę zwracamy na komunikację i praktyczne aspekty używania języka. Nasze zajęcia są prowadzone przede wszystkim w oparciu o tzw. metodę komunikatywną, wzbogaconą w przypadku kursów maturalnych i egzaminacyjnych o techniki egzaminacyjne.
 • Zakładamy, że celem nauki języka obcego jest harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), poznanie gramatyki i słownictwa. Staramy się aby na każdych zajęciach rozwijać wszystkie te sprawności i skutecznie je utrwalać.
 • Lektorzy prowadząc zajęcia starają się stworzyć warunki, w których uczniowie wykorzystują opanowane umiejętności porozumiewając się w języku obcym w konkretnych sytuacjach, przełamują bariery kulturowe i próbują zrozumieć inny sposób myślenia.
 • Dostosowujemy się do wymagań i potrzeb naszych uczniów.
 • Stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody nauczania, gwarantujące sukces w nauce języka obcego. Oprócz zajęć z wykorzystaniem podręcznika oraz nagrań audio i video proponujemy pracę w grupach, zajęcia teatralne, naukę poprzez gry i zabawy edukacyjne  oraz projekty tematyczne aktywizujące wszystkie poznane sprawności.
 • Tablice i monitory interaktywne pozwalają nam urozmaicić zajęcia przez wprowadzenie atrakcyjnych programów np. utrwalających poznany materiał w formie zabaw czy gier oraz na bieżąco wykorzystywać zasoby internetowe.
 • Współpracujemy z przedstawicielami wydawnictw językowych w celu jak najlepszego  doboru podręczników i dodatkowych materiałów edukacyjnych dla naszych grup.
 • Korzystamy z bogatej biblioteki wydawnictw rozszerzających materiał podręcznikowy oraz całej gamy materiałów dodatkowych opracowywanych przez naszych lektorów, aby nauka była ciekawa i efektywna i jak najbardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów.
image

Sprawdzanie wyników nauczania


Uczniowie są oceniani za ich pracę

 • Bieżące weryfikowanie zdobytej wiedzy jest nieodłącznym elementem skutecznego nauczania dlatego systematycznie oceniamy postępy  naszych uczniów.
 • Elementami systemu oceniania postępów w nauce są m.in. krótkie testy i kartkówki, domowe prace pisemne, testy śródsemestralne oraz pisemny egzamin na zakończenie kursu, którego zaliczenie umożliwia kontynuowanie nauki na kolejnym poziomie zaawansowania.
 • Staramy się na bieżąco informować rodziców o postępach ich dzieci. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu rodzice są telefonicznie lub e-mailowo informowani o ewentualnych zagrożeniach, a w razie potrzeby uczniowie uzyskują dodatkową pomoc i możliwość poprawy testu.
 • Na zakończenie pierwszego semestru (przed feriami zimowymi) rodzice otrzymują pisemną, opisową ocenę pracy ucznia.
 • W grupach dziecięcych i młodzieżowych zachęcamy rodziców do kontaktu z lektorem prowadzącym zajęcia i rozmowy o postępach swojego dziecka.
 • W grupach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty systematycznie ćwiczymy wszystkie typy wymaganych na egzaminie umiejętności, powtarzamy i utrwalamy słownictwo oraz materiał gramatyczny. Systematycznie sprawdzamy zdobytą wiedzę oraz pomagamy uczniom radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym przeprowadzając próbne egzaminy w oparciu o arkusze z CKE .
 • Jesteśmy partnerem Cambridge ESOL i nasi uczniowie przygotowujący się do egzaminów certyfikatowych mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności biorąc udział w nieodpłatnych egzaminach próbnych (pretesting na poziomie FCE, CAE, CPE).
image

Zaświadczenia i certyfikaty


Wystawiamy certyfikaty i zaświadczenia

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Zaświadczenie  zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.)

zawiera m.in. informacje o poziomie i wymiarze godzinowym kursu oraz uzyskanej ocenie.

Uczniowie grup certyfikatowych, którzy zdadzą egzamin Cambridge ESOL otrzymują stosowne certyfikaty wydawane przez British Council.

image

Grupy i nauczyciele


Dbamy o indywidualne podejście

 • Zajęcia prowadzimy w niewielkich grupach wiekowych (przeważnie 6-10 osób, nie więcej niż 12).
 • Umożliwia to lektorowi indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu, a także ułatwia integrację i stworzenie miłej, bezstresowej atmosfery sprzyjającej efektywnej nauce.
 • Naszą kadrę tworzą nauczyciele lubelskich szkół i uczelni, lektorzy z przygotowaniem pedagogicznym oraz metodycznym (absolwenci studiów filologicznych).
 • Lektorzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach metodycznych, nie tylko potrafią, ale przede wszystkim lubią i chcą uczyć ciekawie i skutecznie.
 • Nad całością programu nauczania czuwa metodyk szkoły. Jego zadania to m.in. zatwierdzanie i doskonalenie programów i stosowanych metod oraz systematyczna kontrola poziomu nauczania i pracy lektorów.
 • Corocznie przeprowadzamy anonimowe ankiety, na podstawie których oceniana jest między innymi praca lektorów, metody nauczania, wybór podręczników itp. Uwagi zawarte w ankietach wnikliwie analizujemy i staramy się je uwzględniać tworząc plan pracy na nowy rok szkolny.
image
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux