Towarzystwo Bobolanum

Informacje o Stowarzyszeniu

Towarzystwo Bobolanum

Stowarzyszenie Bobolanum istnieje od 2001 roku. Od samego początku swoje działania skupiało na edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży, pomocy osobom potrzebującym. Rozwijając swoją działalność przez lata Bobolanum stało się marką, która w ramach swojej działalności realizuje m.in.:

  1. Szkołę Języków Obcych Bobolanum;
  2. Kawiarenkę Bobolanum;
  3. Wakacje z Bobolanum;
  4. Ferie z Bobolanum;
  5. Rozwijanie talentów dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez indywidualne zajęcia;
  6. Projekty lokalne i krajowe;
  7. Koncerty i wydarzenia artystyczne;
Crop students approving high school education

Informacje o Stowarzyszeniu

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

a) upowszechnianie edukacji, oświaty i wychowania,
b) zakładanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych,
c) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
f) działalność dobroczynna w tym charytatywna,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
i) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
j) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
k) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
l) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
m)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
n) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
o) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
p) promocja i organizacja wolontariatu,
q) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
r) promowanie działalności Towarzystwa.

Obecny Zarząd Stowarzyszenia:

Marek Brodacki – Prezes zarządu
Janina Biegalska
Ks. Mirosław Ładniak
Marian Miącz
Ryszard Ciężki

Uczymy języka angielskiego już od 1992 roku!

Jesteśmy jedną z najstarszych szkół językowych w Lublinie.

Newsletter

© Copyright 2024, Towarzystwo BOBOLANUM Szkoła Języków Obcych